Latinske poslovice

Уредник: Moderatori

Корисников грб
Sky Seeker
~ administrator ~
~ administrator ~
Поруке: 20429
Придружен: 26 Сеп 2004, 23:50
Место: Beograd
Контакт:

Latinske poslovice

Порукаод Sky Seeker » 07 Мар 2005, 16:10

PER ASPERA AD ASTRA
Od trnja do zvezda. (Preko trnja do zvezda)

AVE, CAESAR, IMPERATOR, MORITURI TE SALUTANT
Pozdravljaju te oni koji će umreti.

COGITO ERGO SUM
Mislim, dakle postojim.

CARPE DIEM
Iskoristi dan.

ECCE HOMO
Evo čoveka

DUM SPIRO SPERO
Dok dišem, nadam se

MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA
Mojom krivicom, mojom ogromnom krivicom.

HOMO HOMINI LUPUS EST
Čovek je čoveku vuk

IMAGO ANIMI SERMO EST
Govor je slika duše.

SIMILIS SIMILI GAUDET
Sličan se sličnome raduje.

Ut flos, ut ventus, sic transit nostra iuventus!
Kao cvet, kao vetar prolazi naša mladost!

Audiatir et altera pars!
Neka se čuje i druga strana!

Audiatur et altera pars!
Pobeže mi prst malopre!

Корисников грб
Lav
~ clan ~
~ clan ~
Поруке: 35
Придружен: 25 Мај 2005, 14:47
Место: u mom kraju svi me znaju
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Lav » 21 Јун 2005, 10:18

primus inter pares

prvi medju jednakima

Aquila non capit muscas

orao ne lovi muve
Ja sam kapitalan plen... jure me psihijatri.

Корисников грб
Lav
~ clan ~
~ clan ~
Поруке: 35
Придружен: 25 Мај 2005, 14:47
Место: u mom kraju svi me znaju
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Lav » 22 Јун 2005, 11:55

a capillis usque ad ungues
od glave do pete

A fumo, stillante domo, nequam muliere, te remove, tria namque solent haec saepe nocere.

beži od vatre, kuće koja prokišnjava i od nevaljale žene, jer ovo troje obično škodi

a verbis ad verbera
ko neće milom, mora silom

ab abusu ad usum non valet consequentia
zloupotreba neke stvari nije dokaz da se ona ne može upotrebiti
Ja sam kapitalan plen... jure me psihijatri.

Корисников грб
Lav
~ clan ~
~ clan ~
Поруке: 35
Придружен: 25 Мај 2005, 14:47
Место: u mom kraju svi me znaju
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Lav » 23 Јун 2005, 10:23

Fallax fiducia formae
varljivo je pouzdanje u lepotu

Levis est fortuna: cito reposcit, quod dedit
sreća je nestalna, brzo traži natrag ono što je dala

Licentiam des linguae cum verum petas
Kad tražiš istinu, daj slobodu jeziku

Multi famam, conscientiam pauci verentur
Mnogi se plaše glaslla, a samo malo njih savesti

Utque in corporibus, sic in imperio gravissimus est morbus, qui a capite diffunditur.
Kao kod ljudskog tela, tako i u državi najteža je bolest koja počinje u glavi
Ja sam kapitalan plen... jure me psihijatri.

Корисников грб
vuk
~ administrator ~
~ administrator ~
Поруке: 6435
Придружен: 11 Сеп 2005, 12:53
Место: nigdina
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод vuk » 12 Сеп 2005, 14:15

LATINSKE POSLOVICE

A bove maiori discit arare minor / Od starijeg vola mlađi se uče oranju

Absentem qui rodit amicum, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto /
Ko odsutna prijatelja kleveta, taj je opak, njega se, Rimljanine, čuvaj
HORACIJE

Ab ore ad aurem / Iz usta u uho, strogo poverljivo

Abyssus abyssum invocat / Ponor zove ponor, jedna greška vodi u drugu

Acta est fabula / Komad je odigran
CAR AUGUST

Acta deos numquam mortalia fallunt / Ljudska dela nikada ne ostaju bogovima skrivena
OVIDIJE

Acti labores jucundi / Posle završenog rada prija odmor

Ad augusta per angusta / K uzvišenim ciljevima preko teškoća

Adde parum parvo, modicum superadde pusillo, tempore sic parvo magnus acervus erit /
Dodaj malome malo, umereno majušnome, tako da će za kratko vreme biti velika gomila
OVIDIJE

Adhuc sub iudice lis est / Spor je još pred sudijom
HORACIJE

Adhuc tua messis in herba est / Tvoja žetva je još trava
OVIDIJE

Ad litteram / Od reči do reči

Ad rem gerendam qui accedit, caveat in modo consideret, quam illa res honesta sit, sed etiam ut habeat efficiendi facultatem / Ko se prima državne službe neka pazi da ne gleda samo na to kako je neka stvar časna, već i da ima mogućnost izvršenja
CICERON

Adulatio vitiorum atrix / Laskanje pothranjuje mane

Adversa magnos probant / Nevolja otkriva velike ljude
PLINIJE

Aequat omnes cinis; impares nascimur, pares morimur /
Pepeo sve izjednačuje, nejednaki se rađamo, jednaki umiremo
SENEKA

Age quod agis / Radi ono što radiš (valjano)

Aiunt multum legendum esse, non multa / Kažu da mnogo (temeljno) treba čitati, a ne mnogovrsno.
PLINIJE

Alea iacta est / Kocka je bačena
CEZAR

Aliena capella gerit distentius uber / Tuđa kozica nosi punije vime
HORACIJE

Aliena vitia reprehendi quisquam mavult quam sua/Svako više voli da se tuđe mane kude nego svoje
KVINTIJAN

Alienis delectari malis voluptas inhumana / Radovati se tuđem zlu nečovečno je zadovoljstvo
SENEKA

Aliter de aliis ac de nobis iudicamus / Drugačije sudimo o sebi nego o drugima
VERGILIJE

Alta cadunt odiis, parva extolluntur amore /
Što je visoko mržnja ga obara, što je malo ljubav ga uzdiže

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere / Za druge treba živeti, ako hoćeš da živiš za sebe
SENEKA

Ambitiosa non est fames / Glad ne traži mnogo

Amicitia nisi inter bonos esse non protest / Prijateljstvo može postojati samo među dobrim (ljudima)
CICERON

Amicos res secundae parant, adversae probant / Sreća prijatelje stiče, nesreća otkriva

Amicus humani generis / Prijatelj ljudskog roda (svačiji prijatelj je ničiji)

Amicus Plato, sed magis amica veritas / Volim Platona, ali još više volim istinu
ARISTOTEL

Aquila non capit muscas / Orao ne hvata muve

Ars longa, viva brevis / Umetnost je duga, život je kratak

Artem non odit nisi igarus / Umetnost mrzi samo neznalica

Asinus asinum fricat / Magarac magarca miluje (kad dva se ološa međusobno hvale)

Aut amat aut odit mulier, nihil est tertium / Žena ili voli ili mrzi, trećega nema
PUBLILIJE SIRANIN

Aut caeser aut nihil / Ili car ili ništa
CEZAR

Avaritia hominem ad quodvis maleficium impellit / Lakomost na svako nedelo navodi
CICERON

Avarus ipse miseriae causa est suae / Tvrdica je uzrok samo svojoj bedi
PUBLILIJE SIRANIN

Ave, caesar, morituri te salutant / Zdravo, care, pozdravljaju te umirući

Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis / Ovde sam ja varvarin, jer me ne razumeju
OVIDIJE

Beatam vitam in animi securitate ponimus / Srećan život u duševnom miru nalazimo
CICERON

Beatus est dare quam accipere / Prijatnije je davati nego uzimati

Beatus, non qui habet quae cupit sed qui non cupit quae non habet /
Srećan je, ne onaj koji ima šta želi, već onaj koji ne želi šta nema

Bene vixit, qui bene latuit / Srećno je živeo ko se dobro sakrio

Bonis nocet quisquis pepercit malis / Dobrima škodi svako ko rđavima oprašta
PUBLILIJE SIRANIN

Caeca invidia est nec quidquid aliud scit quam detrectare virtutes /
Zavist je slepa i ništa drugo ne zna nego kuditi vrline
LIVIJE

Caelum se digito putat attingere / Misli da je uhvatio boga za bradu

Caetera desiderantur / Ostalo se želi (označava nedostatke knjige)

Candida de nigris facere / Praviti belo od crnoga
OVIDIJE

Canis timidus vehementius latrat quam mordet / Plašljiv pas žešće laje nego što ujeda
KURCIJE

Cantabit vacuus coram latrone viator / Siromašan putnik pevaće pred razbojnikom
JUVENAL

Carmina morte carent / Pesme su besmrtne
OVIDIJE

Castigat ridendo mores / Smehom popravlja običaje (satira)

Cave a falsis amicis, salvabo te ab inimicis /
Čuvaj se lažnih prijatelja, ja ću te spasiti od neprijatelja (natpis na maču Jana Sobjeskog)

Certa amittimus, dum incerta petimus / Gubimo ono što je sigurno, a za nesigurnim težimo
PLAUT

Cessante causa, cessat et effectus / Čim prestane uzrok, prestaje i posledica

Cibi condimentum est fames / Glad je začin jelu
CICERON

Clara pacta, boni amici / Čist račun, duga ljubav

Clausae sunt aures obstrepente ira / Zapušene su uši u uzrujanom gnevu
KURCIJE

Clavus clavo eicitur / Klin se klinom isteruje
CICERON

Cogito, ergo sum
DEKART

Clericus clerici non decimat / Sveštenik od sveštenika ne traži desetak (namet)

Communio est mater rixarum / Zajednica je majka svađama

Concordia civium, murus urbium / Sloga građana je najbolji bedem gradova

Conditio sin qua non / Uslov bez kojega se ne može

Confessio conscientiae vox est / Priznanje je glas savesti
SENEKA

Consultor homini tempus utilissimus / Vreme je čoveku najbolji savetnik

Cornix cornici numquam oculos effodit / Vrana vrani nikada oči ne vadi
MAKROBIJE

Corruptissima civitate plurimae leges / Što je država pokvarenija to više zakona
TACIT

Crudelius est, quam mori, semper timere mortem / Strašnije je bojati se smrti, nego umreti
SENEKA

Cuisvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare /
Svaki čovek može pogrešiti, ali samo budala u zabludi može istrajati

Cuius regio, illius religio / Čija je zemlja toga je i vera

Curae leves loquuntur, in gentes tacent / Lake brige govore, a velike ćute

De asini umbra disceptare / O magarčevoj senci raspravljati

De gustibus non est disputandum / O ukusima ne treba raspravljati

Des ubi consistam, caelum terramque movebo/Daj gde da stanem, pokrenuću nebo i zemlju
ARHIMED

Desunt inopiae multa,avaritiae omnia / Sirotinji nedostaje mnogo, a lakomstvu sve
SENEKA

Diuturna quies vitiis alimenta ministrat / Suviše dug odmor hrani poroke
KATON

Divide ut regnes / Podeli, da bi vladao

Dixi / rekao sam (to je sve)

Dolrem dies consumit / Vreme leči bol
SENEKA

Dulcioa non novit, qui non gustavit amara / Ko nije okusio šta je gorko, ne zna šta je slatko

Dum spiro, spero / Dok god dišem, nadam se

Duobus litigantibus tertius gaudet / Kad se dvojica svađaju, treći se koristi

Errare humanum est / Grešiti je ljudski

Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas / Treba jesti da bi živeo, a ne živeti da bi jeo

Et ab hoste doceri / I od neprijatelja se može učiti
OVIDIJE

Etiam sine magistro vitia discuntur / Poroci se uče i bez učitelja
SENEKA

Et post malam segetem serendum / I posle rđave žetve treba sejati
SENEKA

Ex cupiditatibus odia, discidia, discordiae, seditiones, bella nascuntur /
Iz vatenih želja rađaju se mržnje, razdori, nesloge, bune ratovi
CICERON

Ex lingua stulta veniunt incommoda multa / Sa luda jezika dolaze mnoge nevolje

Faber est quisque suae fortunae / Svako je kovač svoje sreće
CICERON

Feras, non culpes, quod mutari non potest / Podnesi, a ne kudi ono što ne možeš promeniti
PUBLILIJE SIRANIN

Fiat iustitia, pereat mundus! / Neka bude pravda, makar došao smak sveta!

Finis coronat opus / Konac delo krasi

Finis sanctificat media / Svrha opravdava sredstva

Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia /
Jači je onaj ko sebe pobedi, nego onaj ko bedeme savlada
OVIDIJE

Frustra habet, qui non utitur / Uzalud ima onaj, koji ne ume da uživa

Geminat peccatum, quem delicti non pudet / Udvostručuje greh onaj,ko se prestupa ne stidi
PUBLILIJE SIRANIN

Gutta cavat lapidem / Kapi kamen dubu
OVIDIJE

Haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro /
Crpu vodu rešetom oni koji hoće da uče bez knjige

Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur / Ovde mrtvi žive, ovde nemi govore (biblioteka)

Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis /
Istorija je svedok vremena, svetlost istine, život sećanja, učiteljica života, vesnica prošlosti
CICERON

Hoc solum scio me nihil scire / Samo to znam, da ništa ne znam
SENEKA

Homo homini lupus / Čovek je čoveku vuk
PLAUT

Homo qui tacere nescit, nescit discere / Čovek koji ne zna da ćuti, ne zna ni da govori
PUBLILIJE SIRANIN

Homo sum: humani nihil a me alienum puto / Čovek sam; ništa što je ljudsko nije mi strano
TERENCIJE

Honesta mors turpi vita potior / Bolja je poštena smrt, nego sraman život
TACIT

Honos alit artes / Počast hrani umetnost
CICERON

Humilies laborant, ubi potentes dissident / Mali stradaju kad se moćni ne slažu
FEDRIN

Id alteri crimini non dabis, quod ipse fecisti / Ne prebacuj drugom ono što i sam činiš

Id facere laus est, quod decet, non quod licet /
Pohvalno je činiti ono što je pristojno, a ne ono što je dozvoljeno
SENEKA

Ignorantia iurus nocet / Nepoznavanje zakona ne opravdava

Iliacos intra muros peccatur et extra / Greši se sa obe strane trojanskih zidina

Ille dolet vere, qui sine teste dolet / Onaj istinski žali ko žali bez svedoka
MARCIJAL

Imperare sibi maximum imperium est / Zapovedati sebi najveća je vlast
SENEKA

Iniquum est collapsis manum non porrigere / Nepravično je ne pružiti ruku onima koji su pali
SENEKA

Iniuram nec patitur fortis nec facit / Junak niti trpi niti čini nepravdu

In secunais nemo confidat, in adversis nemo deficiat / U sreći se ne ponesi, u nesreći ne kloni
SENEKA

In vino veritas / U vinu je istina

Iratus cum ad se rediit, sib tum irascitur / Kad dođe sebi onaj ko je ljut, onda se na sebe ljuti
PUBLILIJE SIRANIN

Iustitia nihili expetit praemii / Pravda ne traži nikakve nagrade
CICERON

Legem nocens veretur, fortunam innocens / Zakona se boji krivac, a nevin sudbine
PUBLILIJE SIRANIN

Libenter homines id, quod volunt, credunt / Ljudi rado veruju u ono što žele
CEZAR

Lingua mentem non praecurrat / Jezik neka ne trči pred pameću

Littera scripta manet / Napisano slovo ostaje

Locrum unius est alterius damnu / Dobitak jednoga šteta je drugoga
PUBLILIJE SIRANIN

Lupus pilum mutat non mentem / Vuk dlaku menja, ćud ne

Magis does miseri quam beati colunt / Više poštuju bogove bedni nego srećni
SENEKA

Magni animi est iniuras despicere / Prezirati uvrede jeste osobina velikog duha
SENEKA

Manus manum lavat / Ruka ruku mije

Mendacen memorem esse oportet / Lažljivac treba da ima dobro pamćenje
KVINTIJAN

Minime sibi quisque notus est / Svako najmanje sebe poznaje
CICERON

Mores discenti persuadent, non oratio / Ponašanje govornika ostavlja utisak, a ne govor

Multa petentibus, desunt multa / Koji mnogo žele, mnogo im nedostaje
HORACIJE

Multorum opera res turbantur / Gde se mnogi pletu, zamrsi se posao

Necessitas caret legem / Nužda zakon menja

Natura metuebat ne vinceretur si diutius vixisses / Priroda se bojala da će biti pobeđena, da si još poživeo ( Natpis na Rafaelovom grobu, u rimskom Panteonu)

Nemo amat, quos timet / Niko ne voli one, kojih se boji.
PUBLILIJE SIRANIN

Nemo propheta in patria / Niko nije prorok u domovini

Nescit vox missa reverti / Izgovorena reč se ne može vratiti
HORACIJE

Nihili aluid est obrietas quam voluntaria insania / Pijanstvo nije ništa drugo do dobrovoljno bezumlje
SENEKA

Nihil est tam munitum quod non expugnari pecunia possit /
Ništa nije tako utvrđeno, što se novcem ne može osvojiti
CICERON

Nihil contemnit esuriens / Gladan ništa ne prezire
SENEKA

Nocere posse et nolle laus amplissima est / Moći škoditi, a ne hteti, najveća je pohvala
PUBLILIJE SIRANIN

Noli turbare circulos meos / Ne kvari mi moje krugove
ARHIMED

Non scolae sed vitae discimus / Ne učimo za školu već za život

Nulla regula sine exceptone / Nema pravila bez izuzetka

Oleum perdidisti / Upropastio si ulje (Pisac je ranije upotrebljavao uljane svetiljke noću,
kad je delo loše rekli su mu da je upropastio si ulje)

Omne ignotum pro magnifico / Sve što je nepoznato, smatra se veličanstvenim
TACIT

Omne nimium nocte / Sve što je preterano škodi

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci /
Sve je glasove odneo onaj koji je pomešao prijatno sa korisnim
HORACIJE

Omnia mea mecum porto / Sve svoje sobom nosim
BIJAS

Omnis ars imitatio est naturae / Svaka umetnost je podražavanje prirode

Panem et circenses / Hleba i (cirkuskih) igara

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus / Tresu se bregovi rodiće se smešan miš
HORACIJE

Patiens quia aeternus / Strpljiv je jer je večan (za boga)
SV. AUGUSTIN

Per astera ad astra / Preko teškoća do zvezda

Perpetuum mobile / Večno pokretan

Pirgitia mater vitiorum / Lenjost je majka porocima

Plaudite, cives / Pljeskajte građani! (ironija)

Plenus venter nom studet libenter / Pun stomak ne uči rado

Praeterita mutare non possumus / Prošlost ne možemo menjati

Qui bene distinguit, bene docet / Ko dobro razlikuje, dobro uči

Qui nimium probat, nihil probat / Ko dokazuje suviše, ne dokazuje ništa

Qui non vuit intellegi, non debet legi / Ko neće da ga svet razume, tog ne treba čitati

Qui scribit, bis legit / Ko piše, dva puta čita

Qui sine peccato est, primum in illam lapidem mittat / Ko je bez greha, neka prvi baci kamen na nju
ISUS

Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium/Svako je dobar, dok se ne pokaže suprotno

Quisque suorum verborum optimus interpres / Svako je najbolji tumač svojih reči

Quod capida, tot sensus / Koliko glava toliko mišljenja

Quot linguas calles, tot homines vales / Koliko jezika znaš, toliko vrediš

Quot servos habemus, totidem habemus hostes / Koliko robova imamo, toliko imamo i neprijatelja
SENEKA

Repetitio est mater studiorum / Ponavljanje je majka nauke

Res iudicata pro veritate habetur / Presuđena stvar smatra se istinom

Ridendo dicere verum quid vetat? / Ko sprečava da se istina kaže smejući se?
HORACIJE

Salus populi suprema lex esto / Spas naroda neka bude najviši zakon

Sapiens nihil affirmat quod non probet / Mudrac ne tvrdi ništa što ne može dokazati

Senectutem ut adipiscantur omnes optant, eandem accussant adepti /
Svi žele da dočekaju starost, a kada je dočekaju žale se na nju
CICERON

Sic tacuisses, philosophus mansisses / Da si ćutao ostao bi filozof

Stulti timent fortunam, sapientes ferunt / Budale se boje sudbine, a mudri je podnose
PUBLILIJE SIRANIN

Testis unus, testis nullus / Jadan svedok kao nijedan

Tempus omnia revelat / Vreme sve otkriva

Tria sunt iuris praecepta: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere /
Tri su pravna propisa: živeti pošteno, drugog ne vređati, svakom dati svoje
CICRON

turpe est aliud loqui aliud sentire / Sramno je jedno govoriti, a drugo misliti
SENEKA

Ubi iudicat, qui accusat, vis, non lex valet / Kada sudi onaj ko tuži onda vlada sila, a ne zakon
PUBLILIJE SIRANIN

Una hirundo non facit ver / Jedna lasta ne čini proleće

Ultra posse nemo obligatur / Niko nije obavezan da čini ono što ne može
CELZUS

Usus magister est optimus / Iskustvo je najbolji učitelj
CICERON

Ut sementem feceris ita metes / Kako poseješ, tako ćeš i žnjeti
CICERON

Valetudo bonum optimum / Zdravlje je najveće bogatstvo

Verba lignat homines, taurorum sornua funes / Reči vezuju ljude, a užad rogove bikova

Vincuntur molli pectora dura prece / Tvrda srca se pobeđuju blagom molbom

Viri boni est nescire facere iniuram / Osobina dobra čoveka je da ne zna činiti nepravdu
PUBLILIJE SIRANIN

Vitiosum est ubique, quod nimium est / Poročno je svuda što je prekomerno
SENEKA

Vulgus veritatis pessimus interpres / Rulja je najgori tumač istine
SENEKA

Корисников грб
koen
~ administrator ~
~ administrator ~
Поруке: 2640
Придружен: 11 Сеп 2005, 21:51
Место: more tišine
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод koen » 12 Сеп 2005, 16:39

Ponosan sam na sebe što, zbog vremena u kome živim, nisam postao gnjida.

Корисников грб
On the run
~ clan ~
~ clan ~
Поруке: 45
Придружен: 23 Феб 2006, 13:35
Место: Suton, razmak izmedju dva sveta
Контакт:

Similis simili gaudet

Порукаод On the run » 24 Феб 2006, 22:52


Корисников грб
Simonnn
~ vredan ucesnik ~
~ vredan ucesnik ~
Поруке: 578
Придружен: 06 Дец 2005, 18:23
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод Simonnn » 25 Феб 2006, 02:05


Корисников грб
ZA5SAM
~ clan ~
~ clan ~
Поруке: 69
Придружен: 14 Јан 2006, 23:45
Место: Beograd
Контакт:

Utisak...

Порукаод ZA5SAM » 18 Мар 2006, 23:06

Драги пријатељи!
Мисли Великана; пословице,ако хоћете и афоризми
и епитафи су бисери-драгуљи.
По мом,скромном мишљењу,не смеју се насумце бацати.
Није проблем из неке енциклопедије посејати као
у озимој сетви, па ће нићи. Треба НЕКО и да прочита.
Овако,како стоји,без прореда и даха! не привлачи пажњу.
А мислим да то није циљ задате Теме.
Онима којима се замерам, унапред извињење,
а за Све најсрдачнији поздрав од Бранка.
Gledam kroz prste dok citam izmedju redova.

Корисников грб
vuk
~ administrator ~
~ administrator ~
Поруке: 6435
Придружен: 11 Сеп 2005, 12:53
Место: nigdina
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод vuk » 19 Мар 2006, 11:57

Имаш ли предлог?

Корисников грб
ZA5SAM
~ clan ~
~ clan ~
Поруке: 69
Придружен: 14 Јан 2006, 23:45
Место: Beograd
Контакт:

Imam...

Порукаод ZA5SAM » 20 Мар 2006, 11:06

Gledam kroz prste dok citam izmedju redova.

Корисников грб
vuk
~ administrator ~
~ administrator ~
Поруке: 6435
Придружен: 11 Сеп 2005, 12:53
Место: nigdina
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод vuk » 20 Мар 2006, 13:07

Да буде прегледније? Немам ништа против, види са уредником или администратором.

Корисников грб
ZA5SAM
~ clan ~
~ clan ~
Поруке: 69
Придружен: 14 Јан 2006, 23:45
Место: Beograd
Контакт:

!!!

Порукаод ZA5SAM » 21 Мар 2006, 11:10

Gledam kroz prste dok citam izmedju redova.

Корисников грб
Čičikov
~ administrator ~
~ administrator ~
Поруке: 3751
Придружен: 19 Мар 2006, 23:10
Место: Parnas
Контакт:

Aforizmi?

Порукаод Čičikov » 21 Мар 2006, 14:58

U vezi opaske, sa kojom se slažem da se aforizmi, poslovice i epitafi ne bacaju ko po "ozimoj setvi" sledi izreka:

EX PLUMIS COGNOSCITUR AVIS
( Po periju se poznaje ptica)

:D

Корисников грб
luna
~ administrator ~
~ administrator ~
Поруке: 3837
Придружен: 02 Јун 2005, 18:48
Место: Dežela
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Порукаод luna » 04 Дец 2007, 13:26

Ab ovo. – Od jajeta.
Horacije

Abusus abusum invocat. - Jedna greška vuče drugu za sobom.
Acta, non verba. - Djela, ne riječi.
Acti labores iucundi - Dovršeni su poslovi ugodni

Accipere quam facere praestat iniuriam. - Nepravdu osjetit je bolje
nego nepravdu stvoriti.
Ciceron, Tusculanae disputationes (Razgovori u Tusculumu)


Actio est reactio. - Djelovanje je (jednako) protudjelovanje.
Ad calendas Graecos. - Na grčke kalende., nikada

Alea iacta est! - Kocka je bačena.
Julije Cezar pri prelasku Rubikona


Ama et fac, quod vis. - Voli i radi što želiš.
Augustin


Amicus certus in re incerta cernitur. - Pravog prijatelja prepoznaješ
u nesretnoj situaciji.
Amor vincit omnia. - Ljubav pobjeđuje sve.
Ars gratia artis - umjetnost radi umjetnosti
Audaces fortuna iuvat. - Odvažnima sreća pomaže.
Aurora Musis amica. - Zora je prijateljica muzama. - umni posao
najbolje je raditi jutri
Ave casar! Morituri te salutant! - Ave Cezare! Pozdravljaju te oni
koji će umrijeti!
Beata vita perfecta sapientia efficitur. - Blaženi se život ostvaruje
savršenom mudrošću.

Beati pauperes spiritu. - Blaženi siromasi duhom.
Isus, Evanđelje po Mateju


Bella gerant alii, tu felix Austria nube. - Dok drugi ratuju, ti se,
sretna Austrijo, ženi.
Marija Terezija, koja je politikom ženidbe djece postizala mir sa
susjednim zemljama.


Bella matribus detestata. - Majke mrze ratove
Horacije


Bene docet, qui bene distinguit. - Dobro uči, tko dobro razlikuje.
Beneficium accipere est libertatem vendere. - Uslugu primiti, znači
prodati svoju slobodu.
Beneficia non obtruduntur. - Dobra djela ne štete.

Bis dat, qui cito dat. - Dvostruko daje, tko brzo daje.
Publije Sirac


Bis idem non est idem. - Dva put isto, nije to isto.

Bonus vir semper tiro. - Dobar čovjek uvijek je početnik
Marcijal

Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne vjeruj sljedećem
Horacije, Carmen (Ode) 1,11,8.


Carpe feminam! - Iskoristi ženu

Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je rijetko

Cave canem! - Pazi se psa! - natpis na starorimskim ulazima dvorišta

Cessante causa cessat effectus. - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica

Clara pacta, boni amici. - Čist račun, duga ljubav.

Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!


Cogito ergo sum. - Mislim, dakle jesam.
René Descartes


Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovjekova druga narav.
CiceronCondicio sine qua non. - Nezaobilazan uvjet
Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnijenja.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti
nema lijeka u vrtu
Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa.
Corpus delicti. - Dokaz zločina.

Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno
Tertulijan, o Tijelu Kristovu

Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha


Cui bono? - Koja je korist?
Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom
izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.
Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast.
Sveti Pavao


Cuius regio, eius religio - Čija je zemlja, njegova je i religija,
(temelj Augsburške vjerske slobode kojom je 1555. okončan rat, a
zapadna i središnja Europa podijeljena na katolička i protestantska
područja.)

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in
errore. - Svatko griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci.
Ciceron, Filipike 12,5.


Cum sapienti viro libenter diserimus - S pametnim čovjekom rado diskutiramo
.. ja malena, suknjica šarena,
vetar piri pa mi suknju širi ..Слика


[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable