Od svih zemalja Indija ima najbogatiju tradiciju stručne erotske literature, a Vatsjajana (ne zna se tačno kada je Vatsjajna živeo, ali se, po nekim podacima iz teksta može zaključiti da nije živeo pre I veka pre Hrista, niti posle IV veka posle Hrista) je sabrao sva dotadašnja znanja i mišljenja o kami (počeci kame datiraju još iz vedskog perioda, dakle, dva veka pre Hrista) i sažeo ih u neveliku sutru, koja je bila dovoljno jasna i kratka da postane priručnik milionima ljudi, iz pokolenja u pokolenje, punih petnaest vekova. Jer Kama Sutra (Darma, Arta, Kama i Mokša su četiri čovekova životna cilja ili zadatka. Svakom od njih odgovrara određen period čovekovog života: Darma je vršenje relgiozno-etičkih dužnosti i treba joj se posvetiti u mladosti; Arta je sticanje bogatstva i treba joj se posvetiti u zrelom dobu; Kama znači telesno zadovoljstvo i pristaje svim ljudima dok su mladi, a Mokša je posvećenje čoveka onostranom cilju i treba joj se posvetiti potkraj života. Sutra = pravilo ili aforizam.) nije nikakva golicava priča o susretima između muškaraca i žena; ona je suvoparni katalog, ponekad pedantan do smeha. To je knjiga o ponašanju među polovima u svim mogućim situacijama. Uvrežila se predrasuda da je Kama Sutra knjiga o erotskoj tehnici; kolika je to zabluda može se videti po tome što se erotska tehnika obrađuje samo u jednom delu knjige, koja ima sedam delova. Kama Sutra daleko više govori o tehnici komunikacije između muškaraca i žena, nego o tehnici polnog čina. Ona nas može, pre svega, naučiti ležernosti i jednostavnosti s kojom treba prilaziti telesnoj ljubavi, bez licemernog stida i kompleksa krivice.

Knjiga je prvi put prevedena na evropski jezik 1883., prevela su je dvojica hrabrih Engleza uz pomoć indijskih pandita. Ima 1250 stihova, 36 glava i 64 paragrafa, a tematski je podeljena u sedam delova.

Dakle, pogledajmo sada šta Samprajogika (II deo, Zagrljaji i dr.), kaže o  

POLNOM OPŠTENJU

Polno opštenje se deli prema:

a)

veličini polnog organa

b)

silini želje ili strasti

c)

trajanju odnosa

Prema veličini lingama (muškog polnog organa u erekciji), muškarci se dele u tri grupe:

a)

grupa zeca

b)

grupa bika

c)

grupa konja

Žene se prema veličini njihove joni takođe dele u tri grupe:

a)

srne

b)

kobile

c)

slonice

Tako se mogu ostvariti tri ravnopravne grupe polnih zajednica, među osobama sa odgovarajućom velićinom polnog organa, a ima i šest nepravlinih sparivanja, kad dimenzije međusobno ne odgovaraju, što ukupno čini devet mogućih slučajeva, kako je dole prikazano:

         RAVNOPRAVNO
 

      NERAVNOPRAVNO

Muškarci
  

Žene

Muškarci

Žene

Zec

Srna

Zec

Kobila

Bik

Kobila

Zec

Slonica

Konj

Slonica

Bik

Srna

 

 

Bik

Slonica

 

 

Konj

Srna

 

 

Konj

Kobila

Kod nepravilnih sparivanja, kada muško nadmaši žensko u pogledu veličine za samo jedan stepen, odnosno kada se muškarac spari sa ženom koja po veličini dolazi odmah ispod njega, onda se takvo sparivanje naziva visokim sparivanjem, i ono je dvovrsno; kada muškarac nadmaši ženu za najveću moguću razliku u veličini polnih organa, onda se takvo sparivanje naziva najvišim sparivanjem i ono je jednovrsno.

Obrnuto, kada žena nadmaši muško u pogledu veličine polnog organa i kada ta razlika iznosi samo jedan stepen, onda se takvo sparivanje naziva niskim sparivanjem, i ono je dvovrsno; a kad žena nadmaši muško za najveću moguću razliku u veličini polnih organa, onda se takvo sparivanje naziva najnižim, i ono je jednovrsno.

Drugim rečima, sparivanje konja i kobile, bila i srne je visoko sparivanje, a sparivanje konja i srne se naziva najvišim. Kada se radi o ženskoj premoći, onda slonica i bik, kobila i zec grade nisko sparivanje, a sparivanje slonice i zeca se naziva najnižim.

Ima, dakle, devet vrsta sparivanja prema veličini polnog organa. Među svima, nabolja su ravnopravna sparivanja, najgora su sparivanja krajnosti, dakle najviše i najniže sparivanje, dok su preostali slučajevi srednje vrednosti, a od ovih su visoka sparivanja bolja od niskih.

 

 

 

Takođe ima devet vrsta sparivanja prema silini polne strasti, naime:

Muškarci
 

Žene

Muškarci

Žene

Nevelika

Nevelika

Nevelika

Srednje jaka

Srednje jaka

Srednje jaka

Nevelika

Jaka

Jaka

Jaka

Srednje jačine

Nevelika

 

 

Srednje jačine

Jaka

 

 

Jaka

Nevelika

 

 

Jaka

Srednje jaka

Čovekom nevelike strasti naziva se onaj čija je želja u vreme polnog odnosa nevelika, čije je seme retko i koji ne podnosi vrele zagrljaje žene.

Ljudi drugačije prirode od ove nazivaju se ljudi srednje strasti, dok su ljudi jake strasti puni želje za ženom.

Takođe se i žene mogu svrstati u ova tri razreda siline polne strasti.

Konačno, s obzirom na trajanje odnosa, postoje tri vrste muškaraca i žena: kratkotrajni, umereni i dugotrajni, i, kao u prethodnim slučajevima, oni takođe formiraju devet mogućih sparivanja.

O RAZLIČTIM VRSTAMA LJUBAVI

Poznavaoci ljudske prirode kažu da postoji četiri vrsta ljubavi, i to:  
   1.     ljubav rođena iz navike  
   2.     ljubav rođena iz mašte  
   3.     ljubav rođena iz vere  
   4.     ljubav rođena iz posmatranja spoljnih predmeta

Ljubav rođena iz navike je nastala na osnovu neprekidnog izvođenja nekog čina, kao što je ljubav rođena iz stalnih snošaja, ljubav za lov, ljubav za piće, ljubav za kocku, itd

Ljubav rođena iz mašte je ona koju doživimo za stvari na koje nismo navikli i koja potpuno proizilazi iz našeg zamišljanja, na primer: ljubav koju poneki muškarci i žene osećaju za auparištaku – snošaj ustima, kao i ljubav koju osećamo prema zagrljajima, poljupcima, itd

Ljubav rođena iz vere je uzajamna i pokazuje se kao istinska ljubav, kada dvoje zaljubljenih gledaju jedno na drugo kao na sebe sama.

Ljubav rođena na osnovu posmatranja spoljnih predmeta svima je jasna i poznata, jer užitak koji ona pruža veći je od užitka koji pružaju druge vrste ljubavi, budući da je to užitak koji postoji samo zbog sebe.

Kamasutra - drugi deo

O zagrljaju
Zagrljaj je znak uzajamne ljubavi muškarca i žene, kad se to dvoje nađe, a deli se na četiri vrste:

1. dodirni zagrljaj
2. probodni zagrljaj
3. zagrljaj trljanja
4. pritisni zagrljajU svakom od ovih slučajeva radnju označava sama reč.

1. kad muškarac pod ovim ili onim izgovorom prođe pored žene ili pak ide naporedno sa njom i dodirne njezino telo vlastitim, to se zove "dodirni zagrljaj"
2. kada žena na nekom usamljenom mestu naleti i nabode se na muškarca grudima kao da želi nešto da dohvati iz njegove ruke, i kad je on, bilo da stoji ili sedi, zauzvrat privine k sebi, to se zove "probodni zagrljaj"
Dva opisana zagrljaja događaju se samo među osobama koje se još nisu seksualno izjasnile.
3. kada dvoje ljubavnika polako kroče zajedno, bilo na javnom mestu, ili u mraku ili u osami, i pri tom se trljaju jedno o drugo, to se zove "zagrljaj trljanja"
4. kada u jednoj od gore navedenih prilika jedno od njih snažno pritisne telo drugoga o zid ili stub, to se zove "pritisni zagrljaj".

Ova dva zagrljaja priliče onima koji poznaju uzajamne namere.
U času sastanka ljubavnici mogu izvesti jedan od ova četiri zagrljaja:

1. oplitanje povijuše
2. penjanje na drvo
3. smesu sezamovog semena i pirinča
4. zagrljaj mleka i vode

1. kada žena, pripijajući se uz muškarca kao vreža uz drvo, savije želja poljubaca, njegovu glavu k sebi i lagano izgovara reč "sat, sat" i uz to ga zagrli i zaljubljeno gleda, takakav se zagrljaj naziva "zagrljajem koji je kao oplitanje povijuše"
2. kada žena položi jednu svoju nogu na stopalo svog dragana a drugu na njegovo bedro, kada ga jednom rukom obgrli oko leđa a drugu mu stavi na rame i kao da želi da se popne na njega da bi dobila pljubac, to se zove "zagrljaj penjanja na drvo"
Ova dva zagrljaja se izvode dok ljubavnik stoji.
3. kada ljubavnici leže u postelji, grle i pripijaju jedno uz drugo tako tesno da se butine prepletu s butinama a ruke s rukama, to se zove "zagrljaj koji je kao mešavina sezamovog semena sa pirinčem"
4. kada su muškarac i žena obuzeti veliko ljubavlju i kad grleći se ne osećaju nikakvu bol i kao da žele da prodru jedno u drugo, bilo da žena sedi na čovekovom krilu, bilo da stoji pred njim ili leži u postelji, to se zove "zagrljaj koji je kao mešavina mleka i vode"

Ova dva zagrljaja se izvode u vreme polnog sjedinjenja.
Naveli smo, eto, osam vrsta zagrljaja koje spominje Babravja. Suvarnanba uz to dodaje i četiri načina kako da se zagrle pojedini delovi tela, naime:

1. bedra, kad jedno od ljubavnika žestoko uklješti jedno ili oba bedra drugog među svoja vlastita, to se zove "zagrljaj bedara"
2. džaghana, kad muškarac nalegne vrh džaghane (srednjeg dela ženinog tela), kad se popne na nju da je grebe noktom ili prstom, da je ujeda, udara ili ljubi, a ženi je kosa raspletena i prosuta, to se zove "zagrljaj džaghane"
3. grudi, kada muškarac utisne svoju grudi između ženskih dojki i počne ih gnječiti, to se zove "zagrljaj grudi"
4. čelo, kada jedno od ljubavnika pritisne usta, oči i čelo drugoga svojim vlastitima, to se zove "zagrljaj čela".

Neki u zagrljaje ubrajaju čak i sapunjanje, jer se prilikom te radnje tela dodiruju.

Kama Sutra (III deo)

O pritiskivanju, obeležavanju noktima i grebanju

Raspaljeni ljubavlju, muškarac i žena pritiskuju jedno drugo noktima ili se grebu, a to se izvodi u sledećim prilikama: prilikom prvog sjedinjenja, u vreme kada se jedno od njih sprema na put, pri povratku sa puta, kada se mire posle svađe, i konačno, kada je žena opijena.
Ali pritiskivanje noktima nipošto nije nešto uobičajeno, osim kod onih koji su se raspomamili od strasti. Ono se vrši kad i ujedanje, ako je takva radnja prijatna onima koji je izvode.
Pritiskivanje noktima izvodi se na osam sledećih načina, već prema obliku ožiljka koji od toga ostaje:

1. zvučno pritisak
2. polumesec
3. krug
4. crta
5. tigrov nokat ili kandža
6. paunovo stopalo
7. skok zeca
8. list plavog lotosa

A evo mesta koje treba pritiskivati noktima: pazuh, uvo, grlo, grudi, usne, džaghanu i bedra. Ali Suvarnanabaha navodi da ne treba birati mesta kad je strast silovito uzburkana.
Nokti su dobri kad su svetli, dobro usađeni, čisti, celi, ispupčeni, meki i sjajni na pogled. Prema veličini, nokti mogu biti:

mali
srednji
veliki

Kod ljudi čiji su nokti veliki ruke izgledaju ljupko. Mali nokti služe za razne stvari, ali se uglavnom koriste za nadraškavanje. Nokti srednje veličine poseduju vrline obe gore navedene grupe.

1. kad neko pritisne bradu, grudi, donju usnu ili džaghanu drugoga tako meko da to ne ostavlja traga i ožiljka, već se samo dlake na telu usprave na dodor nokta, a sami nokti odaju pucketav zvuk, to se zove "zvučni pritisak".
Takvim će se pritiskanjem poslužiti dragan mlade devojke kad je trlja, češka po glavi ili kada hoće da je zadirkuje ili plaši.

2. krivuljni ožiljak noktom utisnut na vratu ili grudima, zove se "polumesec".

3. kad se dva polumeseca utisnu jedan nasuprot drugome, to se zove "krug". Takav se znak obično obeleži oko pupka, oka jamica na guzovima i na sastavcima bedara.

4. znak u obliku male crte koji se može ostaviti na bilo kom delu tela, naziva se "crta".

5. kad je takva ista crta zavijena i ugrebana na grudima, naziva se "tigrov nokat".

6. kad je zavijeni znak ugreben na grudima sa svih pet nokata, to se zove "paunovo stopalo". Taj se znak ostavlja zato da bi se stekla pohvala, jer zahteva veliku veštinu da se valjano izvede.

7. kada se jedan do drugog ugrebu pet znakova blizu bradavice na dojki, to se zove "skok zeca".

8. znak utisnut na grudima ili bokovima u obliku lista plavog lotosa, uove se "list plavog lotosa".
Kad neko kreće na put i ostavlja ožiljak od nokata na bedrima ili grudima, to se zove "zalog sećanja". Tom prilikom ugrebu se tri ili četiri crte jedna do druge.