11. 12. 2003.
Komentari, članci, konkursi, pesme, priče, drame, aforizmi, zanimljivosti, senzacije...
004
Nikola Tesla

Nikola Tesla pripada izuzetno retkim ljudima koji su svojim delom obeležili doba u kome su živeli, izazvali velike promene ne samo u domenu neposredno primenjivih praktičnih ostvarenja već su svojim idejama i predskazanjima budućnosti tehnike podstakli mnoge buduće velike stvaraoce. Nikola Tesla nam je za dalje studije i istraživanja ostavio ne samo objavljene materijale, već i mnoštvo ličnih zabeležaka koje se čuvaju u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. I danas su neke Tesline zamisli i ideje sveze i izazovne i predstavljaju tajne koje nam se čini da je otkrio ali ih često nije do kraja objasnio i praktično potvrdio.

 


HRONOLOŠKI PREGLED ZNAČAJNIH DOGAĐAJA IZ TESLINOG ŽIVOTA
1856-1880. Rođenje i školovanja
1881-1885. Studije i prva zaposlenja
1884-1886. Amerika,
1887. Indukcioni motori
1888. Patenti naizmeničnih struja
1888-1889. Saradnja sa Vestinghauzom
1889-1891. Struje visokih učestanosti
1892. Put u Evropu
1893-1894. Početak radiotehnike
1895-1897. Požar i nastavak radioeksperimenata
1898-1901. Radio stanice
1908-1920. Mašinstvo
1921-1943. …

ROĐENJE I ŠKOLOVANJE

1856. 10. jula rodio se Nikola Tesla u selu Smiljanu u Lici, od oca Milutina Tesle pravoslavnog sveštenika i majke Đuke, roĐene Mandić.1862-1866. Pohađa osnovnu školu u Smiljanu i Gospiću.
1866-1870. Pohađa nižu realnu gimnaziju u Gospiću.1871-1874. Pohađa višu realnu gimnaziju u Karlovcu.
1875-1878. Pohađa Visoku tehničku školu u Gracu.
1877. Na drugoj godini tehnike u Gracu, dok je profesor elektotehnike Pesl, prikazivao dinamomašinu u radu kao motor, Tesli sinula prvi put misao o motoru za naizmeničnu struju, bez kolektora i četkica.
1879. Prvo uposlenje kao pomočni inženjer u jednom tehničkom preduzeću u Mariboru.
1880. Završava školovanje na univerzitetu u Pragu.

STUDIJE I PRVA ZAPOSLENJA

1881-1882. Zaposlen kao inženjer kod Telefonskog društva u Budim-Pešti pronalazi aparat za pojačanje glasa kod telefona.
1882. Februara u Budim-Pešti, otkriva obrtno magnetno polje i višefazne struje koje ga proizvode.
1882. S jeseni dolazi u Pariz i stupa u službu Edisonovog kontinentalnog društva. Ističe se prepravkama Edisonovih dinamomašina i izradom jednog regulatora napona.
1883-1884. Po nalogu Edisonovog društva boravi u Strazburu radi dovođenja u red nove električne centrale, oštećene prilikom prvog puštanja u rad.
1883. U leto u Strazburu, pored redovnog posla, izrađuje prvi model indukcionog motora.

AMERIKA

1884-1885. Pošto je prešao u Ameriku, u Sjedinjene Američke Države, postaje Edisonov saradnik i mnogo mu koristi vrednoćom i svojim sposobnostima. Tesla uzalud pokušava da zainteresuje Edisona za svoj indukcioni motor i druge pronalaske iz oblasti višefaznih naizmeničnih struja i, posle godinu dana, ova dva velika čoveka se razilaze.
1885. Osniva, uz tuđu materijalnu pomoć, "Tesla Electric Light and Manufacturing Company" u Njujorku. Pronalazi svoj sistem električne lučne lampe za jednosmernu struju i dinamomašinu sa trećom četkicom i zaštićuje sve to sa sedam patenata, koji su prvi njegovi zvanični patenti.
1886. Pomenuto društvo iskorišćuje Tesline patente lučne lampe za osvetlenje ulica Njujorka i drugih gradova.

INDUKCIONI MOTORI

1887. Aprila osniva društvo "Tesla Electric Company", u zajednici sa nekoliko finansijera i tehničara koji daju novčana sredstva, u cilju iskorišćenja Teslinih otkrića i pronalazaka iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja. U podignutoj radionici i laboratoriji Tesla izrađuje prve svoje indukcione motore i generatore za višefazne struje.
1887. Prijavljuje Tesla Patentnoj ustanovi Sjedinjenih Američkih Država prvih sedam osnovnih patenata i to redom: 12. oktobra dva patenta kojima je zaštitio asinhroni motor i prenos elektične energije; 30. novembra tri patenta, koji se odnose na prave polifazne asinhrone motore sa rotorom u kratkom spoju i rotorom sa namotajima, a prstenovima i četkicama, i na prenos električne energije pomoću ove vrste motora;23. decembra dva patenta, poslednja iz ove grupe, koji se odnose na transformatore za višefaznu struju, i raspodelu električne energije pomoću njih.

PATENTI NAIZMENIČNIH STRUJA

1888. 10. i 23. aprila prijavljuje dva važna patenta: prenos energije sa tri provodnika, sprezanje u zvezdu i poligon, i princip komutatorke, kojima se omogućuje korišćenje genertora jednosmerne struje, sa malim preinačenjem namotaja, za proizvođenje višefaznih struja.
1888-1891. Prijava još 26 raznih patenata za mašine višefazne i jednofazne struje, među njima naročito jednofazne indukcione motore.
1888. 16. maja Teslino prvo predavanje: "Nov sistem motora i transformatora naizmenične struje" pred Američkim institutom električnih inženjera u Njujorku.

SARADNJA SA VESTINGHAUZOM

1888. Juna, poznati pronalazač vazdušne kočnice i industrijalac Vestinghauz otkupljuje od Tesle patente polifaznog sistema. 1888-1889. Tesla boravi u Pitsburgu, u Vestinghauzovom preduzeću kao savetnik za uvođenje i izradu električnih mašina po njegovim patentima.
1889. Početkom te godine proradila prva trofazna električna centrala, izrađena u samom preduzeću Vestinghauz, koja je napajala naročito indukcione motore za pogon u pojedinim radionicama.
1889. Tesla, po iseljenju u Ameriku, dolazi prvi put u Evropu. Posećuje Svetsku izložbu u Parizu i svoj zavičaj

STRUJE VISOKIH UČESTANOSTI

1889-1890. Izgrađuje prve generatore visokih ucestanosti do 20 000 perioda u sekundi i time otkriva struje visokih učestanosti, kao i fiziološka dejstva i druge pojave koje one izazivaju.
1891. 21. februara, prvi put objavljuje u američkom časopisu "The Electrical World, Vol, XVII, No. 8" o pojavama naizmeničnih struja visokih učestanosti.
1891. 4. februara prijavio patente za proizvoćenje struja visokih učestanosti pomoću pražnjenja kondenzatora.
1891. 24. aprila prijava patenta: transformator za visoke učestanosti.
1891. 20. maja drži čuveno predavanje pred Američkim institutom elektroinženjera u Njujorku: "Eksperimenti sa strujama vrlo visokih učestanosti".

 

 

PUT U EVROPU

1892. 3., 4. i 19. februara drži druga čuvena predavanja u Londonu pred Institutom elektroinženjera i Kraljevskim naučnim institutom, i u Parizu pred Internacionalnim društvom električara i Francuskim društvom za fiziku sa temom: "Eksperimenti sa strujama vrlo visokih učestanosti i napona". U ovim predavanjima objavio je osnovni plan radiotehnike.
1892. Zbog vesti o bolesti svoje majke, otkazuje Tesla dalja predavanja zakazana za mart i april po drugim većim gradovima Evrope i po drugi put posećuje svoj rodni kraj. Smrt njegove majke.
1892. Maja, poseta Beogradu, prestonici Srbije.

POČETAK RADIOTEHNIKE

1893. 24. februara i 1. marta drži predavanja u Filadelfiji pred Franklinovim institutom i u Sen-Luju pred Nacionalnom zajednicom električnog osvetlenja, pod istom temom: Svetlosne i druge pojave kod visokih učestanosti". U Filadelfiji naročito, izneo je pročireni osnovni plan radiotehnike sa spregom antena - zemlja i strujnim kolima u rezonaciji.
1893-1898. Zaštićuje razne patente na polju struje visokih učestanosti, među kojima veliki broj oscilatora sa vrlo oštroumnim napravama za gašenje varnica.
1894. Podiže prvu malu radiostanicu u svojoj laboratoriji i počinje sa radioeksperimentima. Tada ostvarajuje i prve radioautomate.

 

POŽAR I NASTAVAK RADIOEKSPERIMENATA

1895. 13. marta pozar uništava Teslinu laboratoriju i u njoj radiostanicu, sve ostvarene radioautomate, kao i prve modele indukcionih motora i drugih električnih mašina i aparata iz oblasti polifaznog sistema, i dragocenu tehničku arhivu.
1896. U novoj laboratoriji Tesla vrši dalje radioeksperimente.
1897. S proleća, podiže kod Njujorka veću radiostanicu i šalje signale na rastojanju od preko 40 km.
1897. 2. septembra, prijavljuje i zaštićuje patentima br 654 576 i 649 621 osnovni plan radiotehnike sa strujnim kolim u rezonaciji.

RADIO STANICE

1898. Početkom godine vrši na moru kod Njujorka čuvene radioeksperimente sa modelom broda bez posade, koji bežičnim putem izvršava sva željena kretanja po moru i na rastojanju od nekolko kilometara.
1898. 1. jula dobija patentnu zaštitu svoga pronalaska pod br. 613 809, na kome počiva radiotelemehanika.
1899. U Koloradu podiže veliku radiostanicu od 200 kilovata i ostavaruje bežičnu telegrafiju na daljini od preko 1000 km. Vrši i uspele eksperimente za prenos bez žica i većih količina električne energije. Proizvodi visoke napone do 20 miliona volti i pronalazi specijalan ap arat "Uveličavajući prenosilac".
1900. Priprema za gradnju Svetske radio stanice.
1901-1905. Gradnja Svetske radio stanice na Long Ajlandu.
1901. Objavljivanje prospekta Svetski sistem".

MAŠINSTVO

1908. Februara sklapa ugovor sa Američko-britanskom kompanijom i počinje eksperimentalni rad na novom principu prenosa energije sa fluida i na fluide.
1908-1910. Eksperimentiše sa pumpama, kompresorima, duvaljkama, parnim i gasnim turbinama.
1913. Dobija dva osnovna patenta za turbinu i pumpu u kojima je ostvaren novi princip.
1914-1918. Na istom principu konstruiše svoje brzinomere, patentira ih, prodaje patente kompaniji Valtam Voc i sa njima postiže komercijalni uspeh.
1917. Rušenje tornja na Long Ajlandu. 1918-1920. Sarađuje sa poznatom kompanijom za proizvodnju parnih turbina Alis Calmers sa ciljem da komercijalizuje svoju parnu turbinu.
1921-1925. Sarađuje sa kompanijom Bad, za njih razvija nove tipove automobilskih motora.
1928-1932. Radi na tehnologiji prerade materijala.
1932-1937. Radi na projektima telegeodinamike i zraka smrti.
1937. Tesla je teško povređen od automobila, pri uobičajenoj šetnji ulicama grada Njujorka. Ubrzo zatim preležao je zapalenje pluća, ali se više nije potpuno oporavio.
1943. 7. januara, smrt Nikole Tesle u Njujorku.

Misli velikih
 • Zemlja se oslobađa ljubavlju, a velika postaje delima.
 • Nema sunca bez svetlosti, ni čoveka bez ljubavi
 • Ljubav odoleva vremenu koje sve otima. Nikada nije zaista voleo onaj koji misli da je ljubav prolazna.
 • Budi dostojan ljubavi ako želiš da budeš voljen. 
 • Volja i ljubav su krila za velika dela.
 • Ko mrzi žene, on je zapravo prema njima galantniji od onoga ko ih voli; prvi ih, naime, smatra nesavladivima, dok se drugi još nada da će sa njima izaći na kraj.
 • Ono je prava ljubav što vazda ostaje ista, bilo da dozvoliš njoj, bilo da uskratiš sve.
 • Ako duboko voliš samo jedno biće, i sva ostala će ti se činiti dostojnom ljubavi
 • Kad si zanete glave i uzdrhtalih grudi, šta će ti bolja kob?! Ko prestane da voli, ko prestane da bludi, nek smesta hita u grob

Wolgang Gete

 • Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe hoćeš li biti srećan.
 • Ko se miri s nevoljom, mudrac je, i sposoban shvatiti božju volju.
 • Ne žalosti čoveka siromaštvo već želja.

Epiktet (55.-135. po Hristu)